Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

OSNOVNA ŠOLA ROJE, Kettejeva 15, 1230 Domžale

Tel.: 01 7225-260

Fax: 01 7225-265

e-mail: os.roje@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

mag. Andreja Škrlj, univ. dipl. soc. ped.

Tel: 01 7225-260

e-mail: os.roje@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga: 18.1.2006
Datum zadnje spremembe: 24. 8. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.roje.si
Druge oblike kataloga Tiskana in dostopna na sedežu šole v času uradnih ur
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Predšolski (razvojni vrtec)

osnovnošolski z nižjim izobrazbenim standardom

posebni program vzgoje in izobraževanja

– razdeljevalna kuhinja

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Ni notranjih organizacijskih enot
Organigram organa organiziranost šole
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Jelka Rojc, pomočnica ravnateljice

Tel.: 01 7225-260

Kettejeva 15, 1230 Domžale

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
V spodnjem dokumentu boste dobili osnovne informacije o obdelavi osebnih podatkov. Vsa soglasja, ki ste jih podpisali na naši šoli/vrtcu lahko kadarkoli spremenite. Obrazce, ki so namenjeni posameznikom pri uveljavljanju pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (prijava kršitve varstva osebnih podatkov, zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, zahteva za popravek podatkov, zahteva za izbris podatkov, zahteva za omejitev obdelave, zahteva za prenosljivost podatkov, pravica do ugovora), dobite v tajništvu šole.
Notranji predpisi

Šolski red Osnovne šole Roje

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov OŠ Roje

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov učencev v Osnovni šoli Roje

Seznam katalogov zbirk osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Izjava o varnosti za Osnovno šolo Roje

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o popisu

Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin

Pravilnik o arhiviranju pedagoške in računovodske dokumentacije ter o njenem odbiranju in uničenju na OŠ Roje

Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev

Hišni red

Vzgojni načrt OŠ Roje

Načrt-šolskih-poti-OŠ-Roje-1

Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v OŠ Roje

Načrt integritete

Pravilnik za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem na delovnem mestu

Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi izvajanja preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc

Pravilnik za ugotavljanje delovne uspešnosti delavca

Register tveganj

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za OŠ Roje

Državni predpisi

Povezava na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zakonodaja in dokumenti

Predpisi lokalnih skupnosti Odloki o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje (občina Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin)
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov  
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt za OŠ Roje 2022-23

Letni delovni načrt za vrtec 2022-23

Poslovno poročilo

Seznam evidenčnih naročil 2020

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Postopki v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

Imenovanje ravnatelja

Napredovanje v nazive

Postopki javnega naročanja

Postopki z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc  
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Zbirke podatkov pri Informacijskem pooblaščencu
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Cenik malic in kosil

Urniki v šolskem letu 2022/23

šolski koledar

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna preko spleta: http://www.roje.si

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole v času uradnih ur od 8h do 12h

Stroškovnikom o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)  

Katalog informacij javnega značaja sprejela ravnateljica

(Skupno 912 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost