Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

Vrtec in otrokova družina se dopolnjujeta pri negi, vzgoji in predšolskemu izobraževanju. Poteka na ravni medsebojne podpore in bogatitve v smeri uspešnega razvoja otroka, gradnji toplega človeškega odnosa, iskrene komunikacije in zaupanja.

Soodločanje staršev je mogoče do meja strokovnosti, ki so domena strokovnega osebja in drugih strokovnjakov s področja predšolske vzgoje otrok  posebnimi potrebami.

Pravice staršev in otrok, določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.

 Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu starši).

 Otrokom vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, itd. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost, ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

 Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu vrtca in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomijo vrtca.

 Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti z njim v skupini v obdobju, dokler se otrok ne navadi na novo okolje.

Dolžnosti staršev, rejnikov

 • Otroka ob prihodu in odhodu spremljajo starši oz. rejniki ali oseba starejša od 10 let, ki jo starši ali rejniki pisno pooblastijo. Otroka izročijo vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljice ali dežurnemu varuhu.
 • V vrtec se pripelje le zdravega otroka. V primeru, ko otrok zboli v vrtcu, naj starši oz. rejniki čim prej pridejo ponj, za kar bo otrok zelo hvaležen.
 • Prijavite izostanek otroka do 8.00 na telefonsko številko 01 7225 260 ali na mobilni telefon vrtca 051 273 533, lahko pa tudi na elektronski naslov vzgojiteljice. 
 • V primeru otroških nalezljivih bolezni takoj obvestite osebje v vrtcu.
 • Otroci naj bodo obuti in oblečeni primerno vremenskim razmeram in dejavnostim na prostem.
 • Starši oz. rejniki morajo poskrbeti, da otroci ne prinašajo v vrtec nevarnih ali dragih predmetov ali igrač. Otrok sme po dogovoru v skupino prinašati svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo igrače.
 • Vzgojiteljico je potrebno obvestiti o morebitnem posebnem zdravstvenem stanju otroka (npr. diete, alergije, operacije, dolgotrajno zdravljenje…).
 • Starši oz. rejniki naj upoštevajo navodila svetovalne službe oz. vzgojiteljice za zdrav otrokov razvoj.
 • Starši oz. rejniki morajo redno plačevati stroške programa na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
 • Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši oz. rejniki predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
 • Vloge za znižano plačilo vrtca starši oz. zakoniti zastopniki vlagate na pristojnem Centru za socialno delo.

 Uvajanje otroka v vrtec

 Ko otrok prvič stopi v vrtec je to zanj velik dogodek. Iz njemu dobro znanega in varnega domačega okolja z vsemi znanimi obrazi, se bo znašel v drugem okolju, obkrožen z novimi, neznanimi ljudmi. Na to se je potrebno temeljito pripraviti in predvideti možne neprijetnosti in težave, ki lahko nastanejo iz različnih vzrokov. Tako pripravljeni bomo lažje razumeli otrokovo spremenjeno vedenje in reševali zagate.

Začetne težave bodo ob postopnem uvajanju kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljico in vrstnike.

Čeprav je otroku v vrtcu lepo in se bo veliko novega naučil, vrtec ne more v celoti nadomestiti topline in skrbi, ki ju je deležen v družini.

 Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Z medsebojnim sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši. Zaupanje staršev v naše delo se prenaša tudi na otroka.

 Možnosti za sodelovanje

 • Roditeljski sestanki (3× letno) so informacijski: načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela v vrtcu, predavanja za starše in podobno.
 • Glede na želje in potrebe bodo organizirani vodeni roditeljski sestanki na določeno aktualno temo ali ustvarjalna srečanja z otroki.
 • Govorilne ure so namenjene poglobljenemu pogovoru o otroku. Na pogovor se lahko oglasite vsak zadnji ponedeljek v mesecu od 13.00 do 15.00 ure. Zaželena je predhodna najava. Če se želite o vašem otroku pogovoriti izven zastavljenega termina, se o tem dogovorite z vzgojiteljico.
 • Neformalni pogovori ob prihodu in odhodu otroka omogočajo izmenjavo informacij glede otrokovega dnevnega funkcioniranja.
 • S starši redno komuniciramo tudi preko elektronske pošte.
 • Oglasna deska je namenjena sprotnemu obveščanju staršev o neposrednem delu skupine, planiranih dejavnostih, zanimivim člankom, obvestilom, opozorilom, fotografijam in podobno.
 • Predstavniki staršev sodelujejo v svetu staršev, ki predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih in vzgojni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom, voli predstavnika v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.
 • Skupina za starše: Starši se lahko vključijo v skupino, ki jo vodita psihologinja in vzgojiteljica z namenom podpore, medsebojnega povezovanja, na skupino pa bomo povabili tudi logopedinjo in fizioterapevtko. Na srečanjih bomo obdelali aktualne teme ter izmenjavali izkušnje.
 • Starši oz. rejniki dajejo predloge k vzgojnemu programu v pisni ali ustni obliki vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljice ali svetovalni službi.
 • 2x bomo izvedi tudi neformalno druženje med družinami v popoldanskem času ob športnih ali drugih dejavnostih z namenom povezovanja, podpore in dobrega počutja.
(Skupno 352 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost