Skoči na glavno vsebino

Program dela

PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA

Predmetnik 9-letne OŠ s prilagojenim programom

z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS)

OBVEZNI PROGRAM

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4
Tuj jezik             2 2 2
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnologija         2 3 4 4 4
Gospodinjstvo         2 2 2 2 2
Naravoslovje       3 2 2 2 4 3
Spoznavanje okolja 3 3 3            
Družboslovje       2,5 2,5 2,5 4 2 3
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Predmet 1- izbirni             1 1 1
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11
Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Rač. opismenjevanje       1 1 1      
Socialno učenje 1 1 1 1 1 1      
Skupaj 1 1 1 2 2 2      

 RAZŠIRJENI PROGRAM

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Dopolnilni/dodatni pouk     2 2 2 2 2 2 2 2 2
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 DNEVI DEJAVNOSTI – število dni dejavnosti za posamezen razred

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10 10
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 20 20

 IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov mora šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk izbirnih predmetov iz družboslovno humanističnega in naravoslovno tehničnega sklopa.

IZBIRNI PREDMET V PPNIS
Šport za sprostitev
Obdelava gradiv: les, umetne snovi, kovina
Likovni snovanje
Računalništvo: urejanje besedil I.
Slovenščina: Gledališki klub

FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA

V vseh treh vzgojno izobraževalnih obdobjih poteka pouk diferencirano in individualizirano glede na učenčeve zmožnosti (notranja diferenciacija in individualizacija). Za vsakega učenca strokovna skupina izdela individualizirani vzgojno izobraževalni program.

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA

Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanj. Preverjanje je prostovoljno. Ob koncu tretjega obdobja se preveri znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto znova določi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Na koncu drugega obdobja se preveri znanje iz slovenščine in matematike.

DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnica OŠ Roje je prijeten prostor, kjer učenci pobegnejo v svoj svet domišljije. Lahko so nepremagljivi junaki in neustrašne princese ali pa se samo pogovarjajo in tkejo trdna prijateljstva in zaupanje. Na voljo je pestra ponudba leposlovja za otroke in mladino, strokovnega gradiva, slikanic, revij, CD-jev in DVD-jev. V času pouka so učenci v knjižnico povabljeni v okviru knjižnično informacijskih znanj, kjer širijo svojo informacijsko pismenost. Pogosto pa je knjižnica obiskana tudi zaradi bralne značke, ki predstavlja našim otrokom stalno sopotnico na poti šolanja. Izposoja gradiva bo potekala po urniku izposoje.

 UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad OŠ Roje že vrsto let omogoča učencem brezplačno izposojo učbenikov za delo pri pouku in samostojnem učenju. Ne  vsebuje pa delovnih zvezkov in zvezkov namenjenih pisnim izdelkom otrok.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (dalje MIZŠ), bo tudi v šolskem letu 2019/2020 krilo stroške izposojevalnine in tako zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za učenke in učence v vseh razredih osnovne šole.

V želji zagotoviti primerno učno gradivo v vseh razredih osnovne šole na Zavodu RS za šolstvo in šport ter MIZŠ nadaljujejo s pripravo učnih gradiv za programe z nižjim izobrazbenim standardom. Tako prihajajo novi učbeniki, ki učencem olajšajo učenje in razumevanje učne snovi. Vodja učbeniškega sklada je Anka K. Dermastija.

 Navodila za izposojo učbenikov:

  • učenci učbenike dobijo prvi teden v septembru 2019,
  • med šolskim letom učbenike uporabljajo in zanje skrbijo,
  • ob izteku šolskega leta učenci učbenike nepoškodovane vrnejo šoli,
  • v primeru, da je učbenik uničen ali pa ga učenec ne vrne, bo poravnal znesek določen po Pravilniku o učbeniških skladih,

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Potekalo bo v okviru posameznih predmetnih področij, in sicer od prvega do devetega razreda. Pouk imajo učenci v računalniški učilnici. Učitelji bodo vodili učence do spoznavanja skritih možnosti računalnikov, posebno v okviru izbirnih vsebin računalništva in pri interesni dejavnosti računalništvo. Računalnikar – organizator  informacijskih dejavnosti v šoli je v deležu 0,30 delovnega mesta in skrbi za nemoteno delovanje računalnikov in omrežja ter namestitev in zaščito programov.

 

 

 

 

(Skupno 1.085 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost