Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Roje

PODATKI O ŠOLI

 

OSNOVNA ŠOLA ROJE

Kettejeva ulica 15

1230 Domžale

 

Ravnateljica: mag. Andreja Škrlj, univ. dipl. soc. ped.

Pomočnica ravnateljice: Jelka Rojc, prof. def.

Tajnica VIZ: Ester Tratnjek

Administratorka: Veronika Bergant

Telefon 01 72 25 260

Elektronski naslov šole: os.roje@guest.arnes.si

Elektronski naslov ravnateljice: andreja.skrlj@guest.arnes.si

Spletna stran šole: www.roje.si

facebook stran Osnovna šola Roje

 

PREDSTAVITEV ŠOLE

V šoli v okviru javne službe v vzgojno-izobraževalni dejavnosti izvajamo vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami po naslednjih vzgojno-izobraževalnih programih:

  • prilagojeni program za predšolske otroke
  • prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
  • posebni program vzgoje in izobraževanja
  • mobilno službo – dodatno strokovno pomoč v vrtcih in osnovnih šolah.

 

KRATKA ZGODOVINA IN USTANOVITELJI ŠOLE

Šola je bila ustanovljena 28. aprila 1964 z odlokom Skupščine občine Domžale kot Posebna osnovna šola. Sedež šole je bil v opuščeni stavbi nekdanje Osnovne šole na Homcu. Šoli so bili postopoma pridruženi tudi dotedanji oddelki pri II. Osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah. Učiteljski zbor Posebne osnovne šole Homec je 8.2.1978 sprejel sklep, da se ime šole dopolni in se od tedaj glasi Posebna šola Olge Avbelj Homec. Aprila 1983 se je pričela gradnja nove šole na Kettejevi 15 v Domžalah. 23.3.1984 je bila slavnostna otvoritev Osnovne šole Olge Avbelj. Pouk na Posebni šoli Olge Avbelj s sedežem na Homcu je prenehal. Z odlokom Skupščine občine Domžale se je 4.6.1992 spremenilo dotedanje  ime šole v Osnovno šolo Roje.  Z delitvijo nekdanje občine Domžale na več občin pa so postopno do leta 2000 postale soustanoviteljice šole občine: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš obsega vseh 5 občin – ustanoviteljic šole. V šolo je vključenih tudi nekaj otrok iz drugih občin ter rejenci iz raznih krajev Slovenije, ki so našli svoj dom pri številnih rejniških ružinah na območju Domžal, Lukovice, Moravč, Mengša in Trzina.

 

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljajo ravnateljica in svet šole.

Svet ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljev, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

 

SVET STARŠEV

Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelkov. Vodi ga predsednik, ki ga izvolijo na svojem prvem sestanku.

 

STROKOVNA SKUPINA ZA INDIVIDUALIZIRANI VIZ PROGRAM

Strokovna skupina načrtuje, spremlja in vrednoti izvajanje individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja, skrbi za usposabljanje otrok, sodeluje s službami za zaposlovanje in poklicno svetovanje, po potrebi predlaga ponovno usmerjanje otroka ter opravlja še druge naloge za uspešno vzgojno-izobraževalno delo.

 

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV

Šolsko skupnost sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili izvoljeni v svojih razredih v začetku šolskega leta ter mentorica šolske skupnosti. Njihova glavna naloga je uskladiti in uresničiti interese učencev, iskanje kreativnih rešitev, ustvarjanje prijetne šolske klime, medsebojno povezovanje ter sodelovanje. Srečanja potekajo enkrat mesečno, jeseni skupnost učencev sprejme letni program dela in izvoli predstavnika šole. Najbolj znana dejavnosti, ki jo vodi in izpelje šolska skupnost, je teden otroka, ki bo potekal od 3. do 9. oktobra 2022. Osrednja tema letošnjega Tedna otroka je “Skup se mava dobr”. Tema po zajemala pomen povezanosti, druženja, prijateljstev, pogovarjanja v živo, skupnih dogodivščin, sproščenosti in zabave.  Pomen in naloge šolske skupnosti so predvsem soustvarjanje pozitivne klime na šoli in skrb za dobre odnose in dajanje pobud za različne akcije in dejavnosti (dobrodelnost, ekologija, …).

Mentorica šolske skupnosti je Katja Ravnikar.

 

 ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju svojih mnenj o vprašanjih. Je del programa vzgoje otrok in mladostnikov za aktivno državljanstvo in demokracijo, katerega namen je spodbujanje in prostor za javno predstavitev mnenj, idej in dilem otrok, ki se jim zdijo pomembna v obdobju odraščanja v okolju kjer živijo in se šolajo. Šolski parlament poteka v obliki dialoga, nadgradi pa se s parlamenti na občinski in regionalni ravni ter se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. V šolskem letu 2022/23 se bo odvil že 33. otroški parlament, tema je »Duševno zdravje otrok in mladih.«

Mentorica otroškega parlamenta je Natalija Kujavec.

 

(Skupno 4.919 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost