Skoči na glavno vsebino

Preverjanje in ocenjevanje, NPZ

PREVERJANJE, OCENJEVANJE  IN NAPREDOVANJE UČENCA

V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

 

  1. Preverjanje znanja:

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec razume posredovane učne vsebine in ni namenjeno ocenjevanju znanja. Znanje se preverja pred, med in ob koncu obravnave novih vsebin.

 

  1. Ocenjevanje znanja:

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje oz. standarde znanja in se opravi po preverjanju znanja.

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti.

Ocenjevanje opravi  učitelj, ki predmet poučuje. Učitelj ocenjuje tako, da upošteva različnost med učenci, spoštuje njihovo osebnostno celovitost, nivo znanja (prepoznavanje-naštevanje, razumevanje, analiza, sinteza-uporaba znanj, vrednotenje). Učitelj znanje ocenjuje sproti, skozi celo ocenjevalno obdobje. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, v drugem in tretjem pa s številčnimi ocenami. Na koncu šolskega leta je ocena sestavljena iz ocen obeh ocenjevalnih obdobij, upoštevaje tudi prizadevanje učenca, sodelovanje pri interesnih dejavnostih, njegov odnos do obveznosti v šoli in  prizadevanje pri učenju.

 

  1. Napredovanje:
  • Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda lahko na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika ponavlja razred brez soglasja staršev.

 

Če starši menijo, da je bil učenec ob koncu leta nepravilno ocenjen, lahko v treh dneh po prejemu spričevala pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor. Ravnatelj v treh dneh imenuje komisijo, ki o oceni odloča dokončno.

 

  1. Obveščanje staršev o uspehu učenca
  • šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o pridobljenih učenčevih ocenah
  • ob zaključku pouka v šolskem letu dobijo učenci spričevala z zaključnimi ocenami. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju izda šola spričevalo z opisnimi ocenami, v drugem in tretjem pa s številčnimi ocenami.

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanj. Preverjanje je prostovoljno. Ob koncu tretjega obdobja se preveri znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto znova določi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Na koncu drugega obdobja se preveri znanje iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2021/22 so načrtovani naslednji datumi:

4. 5. 2022- NPZ slovenščina za učence 6. in 9. razreda

6. 5. 2022- NPZ matematika za učence 6. in 9. razreda

10. 5. 2022- NPZ tretji predmet za učence 9. razreda

(Skupno 410 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost