Skoči na glavno vsebino

Digitalna strategija OŠ Roje

  1. Analiza stanja (povzetek ugotovitev iz orodja za samoevalvacijo SELFIE):

Samoevalvacijo SELFIE so opravili učitelji, ki redno poučujejo v šoli. Pri tem smo vključili učitelje in učence v vseh treh skupinah. Izpustili smo učitelje, ki izvajajo individualno dodatno strokovno pomoč v okviru mobilne službe, saj poteka na drugih šolah.

Ugotovitve izhodiščnega stanja na področju digitalne kompetentnosti, opis dejstev na področju izbranih prioritet, možni vzroki za obstoječe stanje. Zapis močnih in šibkih področij.  

  močna  šibka področja 
Vodstveni delavci 

·       Tehnična podpora pri odpravljanju težav

·       Dostop do interneta

·       Varno vedenje na spletu

·       Fizični prostori

·       Spremljanje napredka pri učenju z digitalnimi viri

·       Digitalna knjižnica z gradivi 

Učitelji oz. strokovni delavci 

·       Komuniciranje in povezovanje s šolo 

·       Spletni učni viri

·       Dostop do interneta

·       Povratne informacije o delu učencev

·       Digitalna knjižnica

·       Samorefleksija učenja

Učenci oz. dijaki 

·       Tehnična podpora

·       Varno vedenje

·       Dostop do interneta

·       Digitalna kompetenca- vnašanje tehnologije pri različnih predmetih

·       Sodelovanje učencev- Uporaba tehnologije za sodelovalno učenje

·       Preverjanje verodostojnosti podatkov na spletu

 Kakšno je stanje na področju digitalnih kompetenc na naši šoli? 

NAJVIŠJA OCENA 

 Pregled rezultatov po področjih prikazuje, da smo vključeni kot najboljše ocenili področje tehnične podpore v primeru težav z digitalno tehnologijo. Kot močno področje smo prepoznali tudi področje dostopa do interneta in varnega vedenja na spletu.

NAJNIŽJA OCENA

Največ težav prepoznavamo na področju fizičnih prostorov, ki bi nam omogočali poučevanje z digitalno tehnologijo. Poleg tega prepoznavamo tudi pomanjkanje digitalne knjižnice ali repozitorje z učnimi gradivi za učitelje in učence.

 Zakaj menite, da je stanje tako (možni vzroki)? 

Člani projektne skupine menimo, da smo kot najboljše področje ocenili tehnično podporo v primeru težav z digitalno tehnologijo zaradi podpore računalnikarja. Šolski računalnikar omogoča sprotno reševanje težav tako strokovnim delavcem kot učencem. Tudi dostop do interneta nam je omogočen v vseh šolskih prostorih.

Varnosti na spletu posvečamo veliko ur, saj se zavedamo ranljivosti populacije. To bomo nadaljevati tudi v nadaljevanju.

Fizični prostori so na naši šoli velik problem, saj smo zaradi večanja števila razredov računalniško učilnico združili z 9. razredom. Učenci drugih razredov imajo tako možnost dostopati do računalniške učilnice manj časa, glede na dogovorjen urnik. Tudi v tem šolskem letu imamo večje število učencev in posledično razredov ter žal s tem tudi vedno večjo prostorsko stisko.

Oblikovanju digitalne knjižnice do sedaj nismo posvečali posebne pozornosti. Vsak učitelj ima oblikovano zgolj svoje gradivo, ki ga uporablja v svojem razredu. 

 

  1. Izbira razvojnih prioritet:

Izbira razvojnih prioritet (opredelitev do največ dveh razvojnih prioritet v posameznem šolskem letu tako za strokovne delavce kot tudi za učeče se). 

Člani projektne skupine ocenjujemo, da se razvojni prioriteti za strokovne delavce kot učence prepletata.

 

Prva razvojna prioriteta: FIZIČNI PROSTORI

Strokovni delavci šole ocenjujemo, da je pomanjkanje možnosti vnašanja digitalne podpore v dnevno obliko dela največji problem. Ta problem je povezan s prostorsko stisko šole, na kar žal ne moremo vplivati.

Člani projektne skupine smo predlagali, da bi se oblikovala premična računalniška učilnica, oz. računalniška omara. V njej bi hranili več prenosnih računalnikov, ki so pripravljeni na uporabo. Učitelj bi imel tako možnost pripeljati omarico v svoj razred in po potrebi računalnike uporabiti.

Za oblikovanje prenosne računalniške učilnice potrebujemo finančno podporo pri nakupu prenosnih računalnikov.   

Druga razvojna prioriteta: DIGITALNA KNJIŽNICA

Člani razvojne skupine menimo, da je oblikovanje šolske digitalne knjižnice mogoča v aktivih učiteljev, ki poučujejo isti predmet v različnih skupinah. Tako jim le- ta omogoča, da z minimalnimi spremembami pripravljeno gradivo vnesejo v svoje delo. V prilagojenih izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom razrednih- specialni in rehabilitacijski pedagogi v svojem razredu poučujemo različne predmete. Pri tem imamo navadno en oddelek posameznega razreda. Nekateri učitelji v svoje delo vnašamo posamezne aplikacije, s katerimi učencem omogočamo samostojno usvajanje ali utrjevanje znanja. Pri oblikovanju aplikacij si pomagamo z znanjem, ki smo ga prejeli preko izobraževanj, ki jih je omogočal ZRSS v sodelovanju z Arnes v prejšnjih dveh letih.

Člani projektne skupine ugotavljamo, da je potrebno podpreti strokovne delavce pri oblikovanju svojih razrednih digitalnih knjižnic, ki jih bodo delili z drugimi člani kolektiva.  

Opažamo pa, da imajo nekateri učitelji pomanjkljivo znanje s teh področij, zato bi bilo smiselna podpora v obliki izobraževanj.

 

  1. Izvedbeni načrt nivoju šole

Glede na ugotovljeno načrtujte aktivnosti in izboljšave za šolsko leto 2022/23 

 

Pričakovani  

rezultati (Kaj si želimo izboljšati, kaj bi želeli doseči …?

  

Aktivnosti za

doseganje rezultatov in rok izvedbe (Kako bomo to dosegli, s katerimi aktivnostmi? Katere dokaze bomo zbirali?

Nosilec aktivnosti (oseba ali tim), ostali vključeni (učitelji, učenci, kateri – koliko). 

  

Rok za izvedbo aktivnosti (Do kdaj?, V katerem obdobju?

Kazalniki 

(izhodiščni in ciljni, konkretni  in  merljivi 1

(Kako bomo vedeli, da smo na pravi poti? …) 

Dokazi o doseženem kazalniku 

(ob zaključku  šolskega leta) 

Digitalna didaktika  ·        Obogatitev učnega procesa z vnašanjem digitalnih vsebin. 

·        Vključitev v različna izobraževanja.

·        Vnašanje znanja v delo z učenci.

·        Vsi učitelji in učenci. ·        Vnašanje skozi leta. ·        Povratne informacije s strani učiteljev in učencev. ·        Oblikovanje razredne in šolske digitalne knjižnice.

Razvoj digitalnih  kompetenc strokovnih delavcev 

 

·        Izobraževanje na področju digitalnih kompetenc.

·        Izobraževanje članov projektne skupine.

·        Prenos znanja na druge slane kolektiva.

·        Člani projektne skupine usvojeno znanje prenašajo na celoten kolektiv. ·        Šolsko leto 2022/23.

·        Samostojno oblikovanje aplikacij.

·        Vnašanje digitalnih vsebin v učni proces.

·        Vprašalnik SELFIE.

·        Ustna povratna informacija.

Razvoj digitalnih  kompetenc učečih se po vertikali  ·        Uporaba digitalne tehnologije pri različnih predmetih. ·        Uporaba pripravljenih vsebin v procesu učenja in utrjevanja znanja ·        Učenci višje stopnje programa NIS. ·        Vnašanje skozi leta. ·        Učenje z uporabo digitalne tehnologije.

·        Vprašalnik SELFIE.

·        Ustna povratna informacija.

Opremljenost 

 

·        Nakup premične računalniške učilnice s prenosnimi računalniki.

·        Nakup računalniške omare.

·        Nakup prenosnih računalnikov

·        Ravnateljica, računalnikar in člani projektne skupine. ·        Šolsko leto 2022/23. ·        Nakup opreme. ·        Prenosna računalniška omara.

 

  1. Podpora

Podpora, ki bi jo potrebovali za izvedbo načrta: 

Za izvedbo digitalne strategije potrebujemo različno podporo:

  • Sredstva za nakup opreme.

Potrebovali bi sredstva za nakup premične računalniške omare in prenosne računalnike.

  • Izobraževanja

 

Pri izobraževanju bomo sledili navodilom, ki smo jih dobili v okviru izobraževanja Dvig digitalne kompetence.

Četrtina strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo s poučevanjem otrok v programu NIS bo opravilo obvezna izobraževanja:

  • Varna raba interneta in naprav
  • Moja digitalna identiteta

Člani projektne skupine bomo iz ponujene zbirke izobraževanj izbrali module, ki so navedene v točki 5. Razno. Pridobljeno znanje bomo delili med člane šolske strokovne skupine glede na interes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Razno

 

 

 

Poklicno delovanje Digitalni viri Poučevanje in učenje Vrednotenje Opolnomočenje učencev Vodenje in podpora učencev

Ravnateljica

Mag. Andreja Škrlj

Vodenje in upravljanje VIZ

 

         

Vodja PS

Vanda Trobevšek

      Spletne učilnice   Reševanje avtentičnih problemov z orodnem SCHRATCH in razvijanje računalniškega mišljenja.

Maja Mejač

 

 

 

  Video portal in montaža videa

Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri predmetu matematika

 

     
Katja Ravnikar Uporaba mobilnih naprav na VIZ   Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri predmetu gospodinjstva      
Marko Reich   Video portal in montaža videa     Učenje matematike, računalništva in naravoslovja v OŠ z minecraftom.  

 

 

(Skupno 3 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost